Newsletter Help

Декоратив отлар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D E F H J K L M P R S T U V 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
S909  Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta  
Хорватија  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S910  Aegilops triaristata cf.   Болгарыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S911  Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis  
Чехија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S912  Alopecurus pratensis   Украјна  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
NZ2  Anemanthele lessoniana   Јени Зеландија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S913  Arrhenatherum elatius   Исвеч  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
S914  Avena fatua   Словакија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F H J K L M P R S T U V 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.