Newsletter Help

КПР-јә неҹә үзв олмалы

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Үзвлүк Гејдијјат Формасы

Мән КПР-нин үзвү олмаг истәрдим

Үзвүлүк мәлуматы

Словак дилиндә даныша вә ја баша дүшә билмәмәјинизә бахмајараг, 2007-ҹи ил сентјабр ајындан етибарән КПР-нин үзвү ола биләрсиниз.
2000-ҹи илдә биз клубумуза словак дилиндә башладыг. О вахтдан бизә гошулан үзвләримизин чоху әсасән словаклар вә чехләрдир.
Инди сиз КПР-нин бүтүн үзвүлүк бенефитләриндән истифадә едә биләрсиниз - сизин кимлијиниз вә ја һансы дилдә данышмағыныз фәрг етмәз.
Биз дүнјада олан бүтүн битки севәрләри гәбул едирик. Бизә инди гошулун!
Бир тәрәфдән, нијә дә журналыныз ана дилиниздә олмасын?! Башга бағбанларла ҝөрүшмәк, ејни дилдә данышмаг!
Бағчылыг, биткиләр вә с. һаггында мараглы мәгаләләр јазын, топлајын, сонрадан исә Ботаникси ана дилиниздә чап етмәјә башлајын!
Иҹраныза ҝөрә һеч бир мәһдудијјәт јохдур!
Диҝәр бир тәрәфдән, әсасән словак бағбанлары үчүн нәзәрдә тутулмуш биткичилик һаггында олан мәлумат һеч дә һәмишә тропик әразиләрдә истифадә олуннмур вә әксинә, Ботаниксин ана дилиниздә олмасы арзу олунандыр.

Словакијадакы КПР-ин үзвүлүјү

Нијә КПР-нин үзвү олурсан

1. КПР-нин үзвләри сифаришләрини даһа мүнасиб гијмәтә јерләшдирә биләр. Ашағыда ҝөстәрилән бәзи нүмунәләрә бахын. (Сифаришләр үчүн минимал лимит јохдур)

КПР үзвләри үчүн гијмәт Үзв олмајанлар үчүн гијмәт % ҝүзәшт
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. КПР-нин бүтүн үзвләри һәр ил КПР-нин Тохум вә Биткиләр Банкындан 5 ПУЛСУЗ тохум нүмунәси ҝөтүрә биләр (палмалар, сикадс тохумлары вә бәзи сечилмиш битки нөвләринин тохумлары истисна олмагла). Бундан башга, үзвләрә диҝәр нүмунәләр үчүн 50% ҝүзәшт олунур (1нүмунә үчүн стандарт гијмәт 1 Авро; КПР-нин үзвләри үчүн исә 0,50 Авро-дур).

3. КПР үзвләринин сифаришләри үзв олмајанларын сифаришләриндән әввәл һесабланыр.

4. Ил әрзиндә биткичилијә даир 11 дилдә пулсуз консултасија кечирилир.

5. Сиз Ачыг Һесаб хидмәтләриндән истифадә едә биләрсиниз.

Ачыг Һесаб - Ачыг Һесаб һаггында мәлумат
Ачыг Һесаб КПР-дә өдәниш етмәк үчүн ән мүнасиб үсулдур. Сиз сифариш етмәздән әввәл пулу ҝөндәрирсиниз ─ истәнилән вахт сифаришинизи јерләшдирә биләрсиниз, сифаришиниз дәрһал Ачыг Һесаб Балансыныза јазылаҹаг. Бу о демәкдир ки, сифаришләринизи етмәјә башламаздан әввәл өдәнишинизин гәбулуну ҝөзләмәјә еһтијаҹ олмур. Гәбул олунмуш өдәниш методларындан истифадә едәрәк Ачыг Һесабыныза истәдијиниз вахт пул көчүрә биләрсиниз.
Истәнилән вахт Ачыг Һесабыныза пул көчүрә биләрсиниз, өдәнишинизин нәтиҹәсини мүәјјәнләшдирмәк үчүн бизә шәхси нөмрәнизи сыра илә јазын. Өдәнишиниз гәбул едилән кими Ачыг Һесабыныза пул көчүрә биләрик. Ачыг Һесабыныза әлавә олунан пулун мигдарына һеч бир лимит јохдур. Пул көчүрүлән кими Ачыг Һесаб Балансыныздан истифадә едә биләрсиниз.
Сифаришинизи Ачыг Һесаб Балансыныздан истифадә едәрәк өдәмәк истәсәниз, садәҹә, бизә мәлумат верин: “ Сифаришим Ачыг Һесаб Нөмрәмдән ХХХХХХХ истифадә олунараг өдәниләҹәк”. Сифаришиниз һесабланан кими гијмәт гојулаҹаг вә габлашдырылдыгдан сонра сизә ҝөндәриләҹәк.
Ачыг Һесабынызда олан пулун сизә гајтарылмасыны хаһиш едә биләрсиниз. Бахмајараг ки, сизә гајтарылаҹаг пул үчүн өдәниш едәҹәксиниз. Пулунуз ПајПал васитәсилә гајтарыларса, бура һеч бир хәрҹ дахил дејил; Пулунуз монејбоокерс.ҹом. васитәсилә гајатрыларса, максимум өдәниш 0,50 Авродур. Пулунуз Словакија вә Чехијада јерли банк көчүрмә васитәсилә гајтарыларса, әлавә хәрҹ јохдур. Әлавә хәрҹләр / һәр һансы бир өлкәнин өдәниш методу илә бағлы бизимлә әлагә сахлајын. Сизин хаһишинизи гәбул етдикдән 60 ҝүн сонра Ачыг Һесабыныздан пулунузу гајтараҹағыг.
Гејд: Ачыг Һесабдан истифадә етмәклә пул көчүрмәдә олан әлавә хәрҹләрә гәнаәт етмиш олурсунуз. Садәҹә олараг, бир дәфә пулунузу Ачыг Һесабыныза көчүрүн вә бу һесабдан сифаришинизи өдәјин.
Һәр һансы бир суалыныз вармы?

6. 2019-ҹу илдә 80 Авро-дан чох сифариш олунубса, сиз истәнилән 10 Авро дәјәриндә олан тохум вә биткиләри ПУЛСУЗ јерләшдирә биләрсиниз!

7. 50, 30 вә15 Авро дәјәриндә олан иллик лотереја илә бизимлә пулсуз алыш!

...диҝәр имтијазларымыз һаггында сизи мәлуматландыраҹағыг.

Үзвлүк шәртләри

1. Үзвлүк Гејдијјат Формасыны долдурун вә 31 мајдан әввәл иллик абунә һаггыны 10 Авро өдәјин. Үзвлүк абунә пулу дүнјада КПР-нин фәалијјәтинин ҝенишләнмәсинә сәрф олунур.

2019-ҹу ил үчүн иллик үзвлүк һаггы:

(Үзвлүк 1.10.2018-ҹи илдән 31.12.2019-ҹу илә гәдәр етибарлыдыр.)

Иллик абунә Биринҹи ил Нөвбәти ил үчүн јенилик
10 Euro 5 Euro

2. Клубун Тәклифиндән асылы олараг,1 ил мүддәтинә ән азы 2 сифариш јерләшдирмәлисиниз. Диҝәр сифариш үчүн минимум лимит јохдур.

3. Сиз үзвлүк абунә һаггы илә бирликдә көнүллү үзвлүк һаггыны өдәјә биләрсиниз, һансы ки, һәмин мәбләғ дүнјада КПР-нин инкишафына сәрф олунур.

КПР-нин үзвү олмаг истәјәрдиниз? Бу чох асандыр! Бизә инди гошулун! Садәҹә, бу Үзвлүк Гејдијјат Формасыны долдурун!

Үзвлүк Гејдијјат Формасы

Мән КПР-нин үзвү олмаг истәрдим


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.