Help
Change language Capiznon

Paano mangin myembro

New: Corylus jacquemontii Shop (Indya), Pangduha ka tuig, Bumbilya

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Pormas sa Rehistrasyon sa pangin Miyembro

Gusto ko mangin miyembro sang KPR

Impormasyon sa pangin miyembro

Sang Septyembre 2007, ikaw pwede mangin miyembro sang KPR biskan wala ka nagahambal ukon nakaitsende sang linggwaheng Slobak.
Sa tuig 2000, ginumpisahan namon ang amon klab sa linggwaheng Slobak. Pagkatapos sina madamo na ang nagelentra nga mga miyembro halin sa Slobakya kag Tsekya.
Yanda pwede ka na makahalipay sang tanan nga benepisyo sa pangin miyembro sa KPR Slobakya man – kag wala man sang diperensya kung sin-o ka ukon ano man ang linggwahe ang imo ginahambal.
Ginabaton namon sang mapinaubuson ang biskan sin-o man sa bilog nga kalibutan nga palangga ang mga tanum. Magentra na sa amon!
Sa minalas, may isa ka disbentaha: Indi ka makabasa sang journal sang Botanix klab, kung indi ka kaintsende sang biskan ano nga linggwahe kung sa diin may ara ang Botanix.
Sa pihak nga bahin, ngaa indi magumpisa sang journal sa kinaugalingon nga linggwahe? Magupod sa iban nga mga hardinero nga nagahambal sang kapareho nga linggwahe kag magumpisa sulat ukon magkolekta sang mga intresado nga mga artikulo parte sa pagpananum, mga tanum kgbp. kag magumpisa sang kaugalingon nga Botanix sa inyo nga linggwahe!
Wala sang restriksyon sa inyo kaugalingon nga kagustuhan!
Sa pihak nga bahin, ang impormasyon sa pagpadaku ginatumod lang ang mga Slobak nga hardinero nga indi perme mausar sa mga tropical nga mga lugar kag sa balikwas, mina nga ang local nga mutasyon linggwahe sang Botanix ginasugtan man.

Pangin Miyembro sa KPR Slobakya

Ngaa mangin miyembro sang KPR:

1. Ang mga miyembro sang KPR makabutang sang ila order sa mayad nga mga presyo. Lantawa ang ehemplo sa idalum. (Wala ginalimitan ang pagorder.)

Presyo para sa mga miyembro sang KPR Presyo sa mga di-miyembro %-diskwento
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Ang kada miyembro makapili sang asta 5 ka LIBRE ka sampol nga liso kada tuig (liban ang mga palma kag mga liso sang sikada, kag mga liso sang iban nga mga napili nga lahi) halin sa Bangko sang mga Liso kag mga Tanum sang KPR. Ang mga miyembro ginatituluhan man sang 50% nga diskwento sa iban nga mga sampol (ang standard nga presyo 1 ka Euro para sa sampol; samtang ang presyo para sa miyembro sang KPR 0,50 ka Euro lang).

3. Ang mga order miyembro sang KPR ginaproseso anay una antes ang mga order sang indi miyembro.

4. Libre nga konsultasyon sa 11 ka mga linggwahe sa tuig nga nasiling sa pagpadaku sang mga tanum

5. Pwede mo mausar ang mga serbisyo sang Bukas nga Akawnt.

Bukas nga Akawnt - Impormasyon parte sa Bukas nga Akawnt
Ang isa ka Bukas nga Akawnt ang pinakakomportable nga paagi sa pagbakal sa KPR. Padal-i kami sang kwarta antes magorder sang biskan ano – biskan diin mo gusto magbutang sang order, pagakargahan ikaw sa imo Balanse sa Bukas nga Akawnt insigida. Buot sini silingon nga indi na kami maghulat asta mabaton namon ang bayad antes ikomensar ang imo order, kag imo order pwede na maimpake kag mapadala insigida. Pwede ka magdugang sang pondo sa imo Bukas nga Akawnt sa biskan ano nga oras,paagi sa pagusar sang biskan ano nga pamaagi sang pagbayad.
Biskan ano oras nga gusto mo magdugang sang pondo sa imo Bukas nga Akawnt, pulupinduton ang imo personal nga numero sa order para mabal-an namon ang mutibo sang imo pagbayad. Pwede namon madugangan san pondo sa imo Bukas nga Akawnt asta mabaton namon ang imo bayad. Wala ginalimitan ang mga pondo sa imo Bukas nga Akawnt. Ang balanse sa imo Bukas nga Akawnt pwede mausar dayon kung madugang na ang pondo.
Kung gusto mo baydan ang imo order paagi sa pagusar sang imo Balanse sa Bukas nga Akawnt, silingan lang kami sang mga gasunod nga mensahe: “Pagabaydan ang akon order gamit ang akon Numero sang Bukas nga Akawnt XXXXXXX” Pagakargahon ang imo order kung maproseso na ini kag ini pagadispatsahon sang insigida.
Pwede ka makapangayo sang pondo halin sa imo Bukas nga Akawnt kag igapabalik sa imo. Ugaling, panumdumon nga ikaw pagakargahan sang bayad para sa kwarta nga ginbayad pabalik sa imo. Wala na sang bayad nga nainbulbar kung magbalik sang kwarta paagi sa Paypal; kag 0,50 ka Euro ang pinakadaku nga balaydan sa pagbalik sang kwarta sa imo. Wala na sang iban nga balaydan sa pagbalik sang imo kwarta paagi sa lokal nga pagsaylo kwarta sa sulod sang Slobakya kag Tsekya. Palihog indi magduhaduha nga magkontak sa amon para sa mga balaydan nga nainulbar / iban nga mga pamaagi sa pagbayad halin sa iban nga mga nasyon. Igabalik namon ang inyo kwarta halin sa inyo Bukas nga Akawnt sa sulod sang 60 ka adlaw pagkatapos mabaton ang imo pagpalihog.
Notar: Gamit ang Bukas nga Akawnt, makakinot ka sang kwarta sa mga pagsaylo. Kinanglan mo lang magsaylo sang kwarta sang kaisa sa imo Bukas nga Akawnt kag magbayad sang mga order halin sa ini nga akawnt kung kapila mo man kinanglan.
May iban nga pamangkot?

6. Kung ang imo mga order sa tuig 2010 masobra sa 80 ka Euro, pwede mo mabutang ang imo order sang biskan ano nga mga liso ukon mga tanum sa bili nga 10 ka Euro LIBRE nga karga!

Tinuig nga paloto nga may mga presyo nga 50, 30, kag 15 nga Euro libre nga pagpamakal sa amon!

...kag sa iban pa nga mga iban nga bintaha parte sa kung diin ka mangin makahibalo.

Mga kundisyon sa pangin miyembro

1. Kinanglan mo pil-apan ang Pormas sang Rehistrasyon sa pangin Miyembro kag baydan ang kadatuig nga subskripsyon nga 10 ka Euro antes sang Mayo 31 sang tuig nga nangin miyembro. Ang kwarta sang pangin miyembro nga subskripsyon usaron para sa pagpaayad sa aktibidades sang KPR sa bilog nga kalibutan.

Kada tuig nga bayad sa pangin miyembro para sa 2010

(Pangin miyembro balido lang halin sa 1.10.2009 asta sa 31.12.2010)

Kada tuig nga Subskripsyon Una nga Tuig Pagpabag-o sa dason nga tuig
10 Euro 5 Euro

2. Kinanglan mo magbutang sang biskan 2 ka order kada tuig halin sa Offer sang Klab. Wala sang paglimita sa biskan ano nga order.

3. Pwede ka man magbayad sang boluntaryo nga dues kaupod sang imo pagsubskriptar sa pangin miyembro nga pagausaron man sa pagpaayad sa network sang KPR sa bilog nga kalibutan.

Intresado nga mangin miyembro sang KPR? Mahapos lang magentra! Magentra na sa amon yanda. Pil-api lang ang Pormas sa Rehistrasyon sa pangin Miyembro.

Pormas sa Rehistrasyon sa pangin Miyembro

Gusto ko mangin miyembro sang KPR

Nadugang mo na ang mini nga bagay sa imo Karito-Pinamaklan.