Newsletter Help
Change language Hiligaynon (Ilonggo)

Paano mangin miyembro

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Pormas sa Pagrehistro sa pagiging Miyembro

Uyon ko mangin miyembro sang KPR:

Impormasyon sa pagiging miyembro

Sang Septyembre 2007, ikaw posible mangin miyembro sang KPR bisan wala ka nagawakal ukon nakaitsende sang linggwaheng Slobak.
Sa tuig 2000, ginsuguran namon ang amon hugpong sa linggwaheng Slobak. Pagkatapos sina madamu na ang nagelpasakup nga mga miyembro gikan sa Slobakya kag Tsekya.
Subong posible ka na makasadya sang tanan nga benepisyo sa pagiging miyembro sa KPR Slobakya man – kag wala man sang diperensya kon sin-o ka ukon ano man ang linggwahe ang imo ginawakal.
Ginabaton namon sang mapinaubuson ang bisan sin-o man sa bilog nga kalibutan nga palangga ang katamnan. Magpasakup na sa amon!
Sa minalas, may isa ka disbentaha: Indi ka makabasa sang journal sang Botanix hugpong, kon indi ka kahangop sang bisan ano nga linggwahe kon sa diin may yara ang Botanix.
Sa pihak nga bahin, ngaa indi magsugod sang journal sa kinaugalingon nga linggwahe? Magupod sa iban nga mga hardinero nga nagawakal sang kaparehas nga linggwahe kag magsugod sulat ukon magkolekta sang mga uyon nga mga artikulo nahanungod sa pagpangtanum, katamnan kgbp. kag magsugod sang kinaugalingon nga Botanix sa inyo nga linggwahe!
Wala sang restriksyon sa inyo kinaugalingon nga kagustuhan!
Sa pihak nga bahin, ang impormasyon sa pagpadaku ginatumod lang ang mga Slobak nga hardinero nga indi ugalion ang maggamit sa mga tropikal nga mga lugar kag sa balikwas, amo ina nga ang lokal nga mutasyon linggwahe sang Botanix ginasugtan man.

Pagiging Miyembro sa KPR Slobakya

Ngaa mangin miyembro sang KPR:

Ang mga miyembro sang KPR makabutang sang ila order sa maayo nga mga presyo. Tanawa ang ehemplo sa dalum. (Wala ginalimitan ang pagorder).

Bili para sa mga miyembro sang KPR Bili sa mga indi miyembro %-ayo
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Ang kada miyembro makapili sang tubtob 5 ka LIBRE ka sampol nga liso kada tuig (liban ang mga palma kag kalisuhan sang sikada, kag mga liso sang iban nga mga napili nga sari) gikan sa Bangko sang mga Liso kag mga Tanum sang KPR. Ang mga miyembro ginatituluhan man sang 50% nga ayo sa iban nga mga sampol (ang standard nga presyo 1 ka Euro agud sa sampol; samtang ang presyo para sa miyembro sang KPR 0,50 ka Euro lang).

3. Ang mga order miyembro sang KPR ginaproseso anay una antes ang mga order sang indi miyembro.

4. Hilway nga konsultasyon sa 11 ka mga linggwahe sa tuig nga nahambal sa pagpadaku sang katamnan

5. Posible mo maggamit ang mga serbisyo sang Bukas nga Akawnt.

Bukas nga Akawnt - Impormasyon nahanungod sa Bukas nga Akawnt
Ang isa ka Bukas nga Akawnt ang pinakakomportable nga pamaagi sa pagbakal sa KPR. Padal-i kami sang kwarta antes magorder sang bisan ano – bisan diin mo gusto magbutang sang order, pagakargahan ikaw sa imo Balanse sa Bukas nga Akawnt insigida. Buot sini hambalon nga indi na kami maghulat tubtob mabaton namon ang bayad antes ikomensar ang imo order, kag imo order posible na maimpake kag mapadala insigida. posible ka magdugang sang pondo sa imo Bukas nga Akawnt sa bisan ano nga oras,pamaagi sa paggamit sang bisan ano nga pamaagi sang pagbayad.
Bisan ano oras nga gusto mo magdugang sang pondo sa imo Bukas nga Akawnt, pulupinduton ang imo personal nga numero sa order agud mabal-an namon ang mutibo sang imo pagbayad. posible namon madugangan san pondo sa imo Bukas nga Akawnt tubtob mabaton namon ang imo bayad. Wala ginalimitan ang mga pondo sa imo Bukas nga Akawnt. Ang balanse sa imo Bukas nga Akawnt posible magamit dayon kon madugang na ang pondo.
Kon gusto mo baydan ang imo order pamaagi sa paggamit sang imo Balanse sa Bukas nga Akawnt, hambalan lang kami sang mga gadasun nga mensahe: “Pagabaydan ang akon order gamit ang akon Numero sang Bukas nga Akawnt XXXXXXX” Pagakargahon ang imo order kon maproseso na ini kag ini pagadispatsahon sang insigida.
Posible ka makapangayo sang pondo gikan sa imo Bukas nga Akawnt kag igapabalik sa imo. Ugaling, panumdumon nga ikaw pagakargahan sang bayad agud sa kwarta nga ginbayad pabalik sa imo. Wala na sang bayad nga nainbulbar kon magbalik sang kwarta pamaagi sa Paypal; kag 0,50 ka Euro ang pinakadaku nga balaydan sa pagbalik sang kwarta sa imo. Wala na sang iban nga balaydan sa pagbalik sang imo kwarta pamaagi sa lokal nga pagsaylo kwarta sa sulod sang Slobakya kag Tsekya. Palihog indi magduhaduha nga magkontak sa amon agud sa mga balaydan nga nainulbar / iban nga mga pamaagi sa pagbayad gikan sa iban nga mga pungsod. Igabalik namon ang inyo kwarta gikan sa inyo Bukas nga Akawnt sa sulod sang 60 ka adlaw pagkatapos mabaton ang imo pagpalihog.
Obserbar: Gamit ang Bukas nga Akawnt, makakinot ka sang kwarta sa mga pagsaylo. Kinahanglan mo lang magsaylo sang kwarta sang kaisa sa imo Bukas nga Akawnt kag magbayad sang mga order gikan sa ini nga akawnt kon kapila mo man kinahanglan.
May iban nga pamangkot?

6. Konang imo mga order sa tuig 2010 masobra sa 80 ka Euro, posible mo mabutang ang imo order sang bisan ano nga kalisuhan ukon katamnan sa bili nga 10 ka Euro LIBRE nga karga!

Tinuig nga paloto nga may mga presyo nga 50, 30, kag 15 nga Euro libre nga pagpamakal sa amon!

...kag sa iban pa nga mga iban nga bintaha nahanungod sa kon diin ka mangin makahibalo.

Mga kundisyon sa pagiging miyembro:

1. Kinahanglan mo pil-apan ang Pormas sang Pagrehistro sa pagiging Miyembro kag baydan ang kadatuig nga subskripsyon nga 10 ka Euro antes sang Mayo 31 sang tuig nga nangin miyembro. Ang kwarta sang pagiging miyembro nga subskripsyon gamiton agud sa pagpaayad sa aktibidades sang KPR sa bilog nga kalibutan.

Kada tuig nga bayad sa pagiging miyembro agud sa 2010:

(Pagiging miyembro balido lang gikan sa 1.10.2009 tubtob sa 31.12.2010)

Kada tuig nga Subskripsyon Una nga Tuig Pagpabag-o sa dason nga tuig
10 Euro 5 Euro

2. Kinahanglan mo magbutang sang bisan 2 ka order kada tuig gikan sa Offer sang hugpong. Wala sang paglimita sa bisan ano nga order.

3. Posible ka man magbayad sang boluntaryo nga dues kaupod sang imo pagsubskriptar sa pagiging miyembro nga pagagamiton man sa pagpaayad sa network sang KPR sa bilog nga kalibutan.

Luyag nga mangin miyembro sang KPR? Mahapos lang magpasakup! Magpasakup na sa amon subong. Pil-api lang ang Pormas sa Pagrehistro sa pagiging Miyembro.

Pormas sa Pagrehistro sa pagiging Miyembro

Uyon ko mangin miyembro sang KPR:


Gindugang mo na ang ini nga butang sa imo Karito-Pinamaklan.