Newsletter Help
Change language Lak (Лакку маз)

Цукун ялун бишин

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Яла ххуймур иш ялун бишаврил бур – э-ттучандали.

Ялун бихъу вин бюхъай аьрцу дулун:

1. нагъсса ялун бишайсса чагъарувун [аьрцу къамул буллай буру Евро, Kč (Чих крон) ва долларду ЦША]
2. банкрал даххана шивуртту ягу нагьасса арцул жулла банкрал дуккаву Болгариа, Хорватиа, Чихия, Вингр, Монтинигро, Польша, Румыниа, Сербиа
3. банкрал даххана шивуртту 4. банкрал даххана шивуртту ProPay (СияхI билаятрал) жулла банкрал дуккаврил Болгарданал / Румынданал
6. Eurogiro-лин - OUR
7. WESTERN UNION
8. цайми кьядалту арцу гьандаврил – кьамул дуллай буру личIи-личIисса кьядарту зун тIааьнну бикIан шиврул.

Вил арцу гьан дан аьркинссар аьш-бакIравун жула филиалданул Чихраву. Банкрал даххана шивуртту гьан дан аьркинссар жулла банкрал дуккаврил Словакиа, Болгариа, Хорватиа, Чихия, Вингр, Монтинигро, Польша, Румыниа, Сербиа

ЧIавуми банкру Иропнал ЦачIун шаву буллайбур дунияллия банкрал даххана шивуртту вив Иропнал ЦачIун шаврил (Словакия бур базучу ИЦ) арцу къаласлайна, агана тIайлану чичун бур кодру Swift ва IBAN. Жул банк къаласлай ур арцу ва даххана шивартал.

ЦайминначIан гьандаврил багьа

Щала дунияллул ялун бишаврил гьан дуллайбур Чихиянавату. Циксса арцу дулунниссарив пучравун баян банниссар махъ.

МАЭШАТЛУЛ – страховка бакъасса

Ккаккан дусса кIану ЦайминначIан гьандаврил багьа Евро-лул (€) ялун бишаврил
250 яларайсса гр 500 яларайсса гр 1 яларайсса кг 2 яларайсса кг хъуннасса
Ироп - Билаятрул сияхI 4 € 6 € 8 € 12 € баян буванну вин
Дунияллул лагмава аьрщарал пуч 4 € 6 € 11 € 14 € баян буванну вин
Дунияллул лагмава авиапуч (хъунама) 5 € 6 € 12 € 16 € баян буванну вин

ЯЛУН ДИРХУССА ЧАГЪАР – страховкалул

Ккаккан дусса кIану ЦайминначIан гьандаврил багьа Евро-лул (€) ялун бишаврил
250 яларайсса гр 500 яларайсса гр 1 яларайсса кг 2 яларайсса кг хъуннасса
Ироп - Билаятрул сияхI 5 € 6 € 10 € 14 € баян буванну вин
Дунияллул лагмава аьрщарал пуч 5 € 8 € 12 € 15 € баян буванну вин
Дунияллул лагмава авиапуч (хъунама) 7 € 9 € 14 € 20 € баян буванну вин

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

Тарих бахлайсса ххяххиярттул 1998-2005-ку шинав

Аьдад журалул ххяххияртту дуллалисса 1998-2008-ку шинав

Аьдад журалул ххяххияртту дуллалисса 1998-2008-ку шинав

АЬМССА ШАРТ МАШЛУЛ ВА КЬЯЙДАЛУЛ ЯЛУН БИХЪУ

КIулшин гьанна, хъус ягу дуркIмур зузидайсса гьанна бакъассагу, ва ххяххиярттугу, ххяххиярттал дачIи ягу цукунсса дунугу генетикалул ххяххиярттал пяп-чару (гьанна, ххяххия, къяртри, меристем янна, тIутIал лах…).

ДУЛАВУ ВА БАГЬРИ

Цинав агьаммур багьри Евролину. Кьамул дуллай буру арцу Kč (Чешская крона) ва долларду ЦША. Цамур кIантайн лакъаву цамур валюталин аьркинссар дуркунну дикIан жущал разину курс даххана даврил. Пучталул харж шаву жул багьраву дакъассар. Жул баххана хьун бюхъайссар хаварах буругун, гьанхун гьаннарачIан, захматшиврил батIин гьанна, марцI даву ва кьурувалуву. Мунияту багьри баххан хьун бюхъайссар бакIрайва учиннин. ЦIусса багьлул сияхI www.kpr.sk даххана дуллай ур хьхьичIвасса багьлул сияхi. Хъус дахлай бур разину цаннал хъири ца. Миннатри, арцу дулуннин бургияра гьаннарах кьурувалттусса.

АРЦУ ДИЧАВУ

Арцу дучIан аьркинссар ялун бихьу гьан баннин. Арцу дучIан аьркинссар KPR-данул 15 гьантулул дянив вилла ялун бихьу кьанкьа дурния шиннай KPR.

ГЬАН ДАВУ

Укунмани ялун бихьу гьан байссар най дуна арцу дучIайхту. Жуща къахунссар заминшиву гьан баву дакъахурчан.

ЛИЯН ДАВУ ЯЛУН БИХЬУ

ДуркIсса ягу гьан дурсса ялун бихьу бюхъайссар лиян дан KPR разину.

ЗАМИНШИВУ

KPR-данул дайсса 2-шинайсса заминшиву:
- гьанна бикIаншиврул дахва бавтIусса ва лавхьхьусса
- гьанна ва ххяххияртту тIайлану дурчIусса ва цIуцIаву ва зарал баву дакъассар
Жул 2-шинайсса заминшиву дайдихлай дур дирсса чIумая шиннай.

ДЯЪВИ БУКЛАКАВУ ВА АРЦУ ДУЛАВУ

Цинав ялун бишаврил ххалдан аьркинссар найдуна дияхтура. Дяъви буклакаву аьркинссар чахарданул чичрулину (электрон пуч) ва диян дуллан KPR-данувун 15 гьантлу дяънив хъус дуркIния шиннай.

KPR кьамул дуллай бакъар дяъви буклакаву гьанна къатIайлану буруглагисса, къатIайланну бугьусса ва ябусса. Жу разину бакъа жучIан гьанна биян ма булларди.

Ялун бихьу гьан бунну ккаккан буллай буру зува разину бушиву жува укусса шартIирал.

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


Вин аьркинни гьандан ва за вилла хьурзиллувун.