Newsletter Help
Change language Lozi (Silozi)

Mu lu Ñolele

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Imeilu:
Web

Haiba mu bata ku lu ñolela, mu itusise fomu ye ni ku sina fa ku lumela. Lu ka mi ñolela ka bubebe ka mo lu konela. (hañata mwahala mazazi a mabeli, kono fokuñwi ikona ku ba mwahala mazazi a 7 ni a 30, sihulu haiba mu lu nolela mwa puo isili, isi Sikuwa, si-Slovak kapa si-Czech). Mu lukuluhe ku lu zibisa mubonelo wa mina ka za likepe la luna, lika ze lu lekisa, kopano ya luna, kapa ze ñwi kaufela ze mu nahana. Lu ka tabela ku utwa maikuto ni liakalezo za mina.

Kuli ku lu bele bunolo ku ziba ze mu tokwa, MU ITUSISE MABIZO A si-LATINI a limela. Lu itumezi.

Ki maikuto a cwañi e mu bata ku fitisa?

Puo ya lushango lwa mina
Toho ya taba ya lushango lwa mina
Mu ñole lushango lwa mina fa:

Libizo Libizo la bubeli
Imeilu:
Naha
Nombolo ya kunutu
 


Mu beile nto ye mwa sizuma sa mina.