Newsletter Help

Linformasion lor ladezion

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Formiler inscripsion

Mo anvi vinn manb KPR

Linformasion lor ladezion

Depi septam 2007, ou kapav vinn manb KPR mem si ou pa koz langaz Slovak ou kompran langaz Slovak.
Nou klib dan langaz Slovak finn cre an 2000. Depi sa dat la, boukou manb oriziner Slobaki et Chek finn rezuen nou.
Aster, ninport ki pei ou ete e nimport ki langaz ou koze, ou kapav osi profit bann avantaz ki nou donn bann manb KPR dan Slovaki.
Nou ouver a tou bann pasione bann plant dan le mond entie. Vinn zwenn nou!
Malerezman, ena enn ti desavantaz: Ou pa pou kapav lir nou klib zurnal Botanix, si ou pa conpran okenn langaz kinn servi dan Botanix.
Par kont, kifer ou pa komens ou prop zurnal dan ou langaz? Zwenn bann zardinie ki koz mem langaz, e komens ekrir e kolekte bann lartik interesan lor zardinaz, bann plant etc e ansuit komens ou prop Botanix dan ou prop langaz.
Pena okenn restriksion pou ou lepanwisman personel!
Biensir, bann konsey lor la kiltir ki bann zardinie slovak esanze pa pou kapav servi dan ban lendrwa tropik e vis versa, alor enn Botanix dan lezot langaz ti pu n bon lide.

Manb dan KPR Slovaki

Kifer vinn manb KPR

1. Bann manb KPR gagn pli bon pri pou zot bann komann. Ena bann exanp anba (Pena montan minimal par komann

Pri pou bann manb KPR Pri pou bann saki pa manb % rédiksion
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Sak manb kapav gagn gratis 5 esantiyon semans par an (sof bann semans palmie e sikadal. E sof pou sertenn semans seleksione) dan la bank bann semans e plant pou KPR. Pou lezot esantiyon, ban manb pou gagn 50% rediksion (pou enn esantiyon po pri piblik, li 1 Euro, alor pri pou enn manb li vinn seulman 0,50 Euro).

3.Nou trait bann komann bann manb KPR an priorite avan bann komann bann non-manb.

4. Konsiltasion gratis pandan tou lane entie lor bann consey kiltivasion difize an 11 langaz.

5. Ou kapav servi n varyete mwayen peymen. – Ouver enn kont.

Ouver enn kont - Linformasion lor Ouver enn kont
Ouver enn kont, se enn manier pli simp aste kot KPR. Kan ou avoy nou ou peyeman avan pass komann- nimport kan ou envi pass enn komann, ou konte pu debite tou de suit. Alor, nou pa pou bizin atann ou peyeman e ou nou pou fini avoy ou komann ki finn anbale. Ou kapav realimant ou kont kan ou le avek bann mwayin peyeman ki akseptab.
Si ou le reaprovizionn ou kont, met ou kod personel pou ki nou idantifie ou kont kan ou finn peye. Pena limit pou azout larzen dan ou konte. Ou kapav servi ou larzen de ki ou fini realimante ou kont.
Si ou le peye ou komann depi ou kont, presize “mo pou peye mo komann par mo kont Nimero XXXXXXX”.Ou komann pou enrezistre e expedie kan fini embale.
Ou kapav demann, ninport kan ou le,ki nou retourn ou ou montan dan ou kont. Me ou pou bizin peye enn tax lor larzen ki pou retourn ou la. Pena okenn fre pou ranboursman par Paypal; ranboursman par moneybookers.com kout maksimum 0,50 Euro. Pena okenn fre si ou fer virman banker dan Slovaki et dan Chek. Pou lezot pei et lezot mwayin ranboursman, pa ezite kontakte nou. Nou pou retourn ou larzen depi ou kont dan 60 zur apre ou demand.
Not : kan ou servi kont la, ou pou kapav fer lekonomi lor ban fre pour transfer larzen. Ou nek ena pou transfer ou larzen dan ou kont e peye ou ban komann depi sa kont la otan fwa ki ou envi.
Ena kestion ?

6. Si montan total ou bann komann ki finn pase an 2019, li plis ki 80 Euro, ou benefisie enn komann gratis enn montan 10 Euro.

7. Enn fwa par an, ou kapav gagn n lotri enn montan 50, 30, 15 Euro pou fer ban asa

...e boukou lezot avantaz ki nou pou tenir ou o kouran.

Kondision pou vin manb

1. Ou bizin ranpli formiler manb e peye enn kotizasion 5 Euro par an o pli tar 31 me laner ki ou finn rant manb la. Sa souskripsion la servi pou developman bann aktivite KPR partou dan lemond.

Kotizasion anuel pou 2019

(ladezion valab depi 1.10.2018 ziska 31.12.2019)

Souskripsion aniel Premie lane Renouvele pou lane prosenn
10 Euro 5 Euro

2. Ou bizin komann 2 fwa par an a partir bann lof ki klib la done. Pena limit minimal pou enn komann.

3. Avek ou kotizasion aniel, ou kapav osi vers enn kontribusion volonter ki destine pou developman bann aktivite KPR dan lemond.

Vinn manb KPR interes ou? Li bien simp! Rezwenn nou! Ou bizin nek rempli formiler inscripsion.

Formiler inscripsion

Mo anvi vinn manb KPR


Ou finn azout sa lartik la dan ou panier.