Newsletter Help
Change language Kapampangan

Makananu sasali

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Ing kekang sasalwan ipadala me king e-shop.

Ing kekang sasalwan pwedi meng bayaran keng:

1. pera king padala me king rehitradung sulat [tatanggap kaming bayad king € - Euro, CZK (Czech crowns) ampong USD]
2. king lokal a pamaglipat keng bangku o depositung pera king kekang lokal a bangku kareng tutuking bansa: Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Montenegro, Poland, Romania, Serbia
3. king pamaglipat bangku (internasyonal a padalahang pera) king kekaming bangku keng Slovakia / Alemanya
4. king ProPay a pamaglipat bangku (listahan da reng bansa) king kekaming account keng Bulgaria / Romania
5. king Eurogiro - OUR
6. king WESTERN UNION
7. at aliwa pang paralan king pamamayad - tatangapan mila deng egana ganang pamamayad para mas masting ing karanasan mu kekami.

Ing kekang binayad a pera kailangan mipadala ya keng kararatangang tindahan mi king Czechia. Ing bayad king pamaglipat banku kailangan yang mabayaran king kekaming account king bangku kareng tutuking bansa: Slovakia, Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Montenegro, Poland, Romania, Serbia

Dakal a bangku keng Unyun da reng bansang Europeo na manye money order (pamaglipat bangku) king kilub na ning Unyung da reng bansand Europeo (ing Slovakia miyembru ne ning EU) na alang bayad nung istu ya ing Coda ng Swift ampo ing IBAN a Coda. Ing kekaming bangku ala yang papabayad

Pang sulat

Deng seli a pang internasyonal meinibat la keng Czechia. Ing selyu king lalam ing kekang heneral a impormasyun. pabalu mi keka kung magkanu yaing eksaktung halaga na ning kekaming parala king kekang bansa patse atanggap mine ing kekang sasalwan.

ECONOMIKU - alang kasiguradwan

Destinasyun Selyu keng Euro (€) para kareng seli
mamabut keng 250 g mamabut keng 500g mamabut keng 1kg mamabut keng 2 kg dakal pa
Europa - Listahan da reng bansa 4 € 6 € 8 € 12 € Pabalu mi keka
Ing yatu king pangbabo 4 € 6 € 11 € 14 € Pabalu mi keka
Ing yatu king sulat (prioritaire) 5 € 6 € 12 € 16 € Pabalu mi keka

REHISTRADUNG SULAT - atin yang kasuguradwan

Destinasyun Selyu keng Euro (€) para kareng seli
mamabut keng 250 g mamabut keng 500g mamabut keng 1kg mamabut keng 2 kg dakal pa
Europa - Listahan da reng bansa 5 € 6 € 10 € 14 € Pabalu mi keka
Ing yatu king pangbabo 5 € 8 € 12 € 15 € Pabalu mi keka
Ing yatu king sulat (prioritaire) 7 € 9 € 14 € 20 € Pabalu mi keka

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

Kasaysayan na ning pamisaling tanaman menibat keng 1998 hanggang 2008

Numeru da reng tanaman menibat keng 1998 hanggang 2008

Numeru da reng tanaman menibat keng 1998 hanggang 2008

HENERAL A TEMINU AMPONG KUNDISYUN

Patse sinabi yang terminu keng butul, at nanu mang produktu,ali na ibig sabyan butul mu pati tanaman,parti na ning tanaman ampong nanu pamang materyal a henetiku na uri (butul, tanaman, pipututan, tutubung tissue, butil ampong aliwa pa).

PISASALI AMPONG PRESYU

Deng egana ganag presyu atyu la keng Euro. Tatanggap kami ring bayad keng (coronang pang Czech) ampong USD. Palitan keng tatangapang kaperahan kailangan yang gawan dependi king palitan. Ing gastus king pamagparala ali yapa kayabe king presyu king babo. Ingkekaming presyu manaliwa ya dependi king kundisyun na ning panaun, nung ating butul, at ing katas na ning pamangwang butul, pamayalikut ampong pamagprosesu. Kayapin deng kekaming presyu mamalit la. Ing listahan da reng presyu (makalimbag keng www.kpr.eu) ing tutukyang a listahan. Malyari mung lawen mu nung atin bayu Ing pekamasanting a lugal para kin ka mamayad.

TERMINU KENG PAMAMAYAD

Ing kekang bayd kailangn miyang atanggap bayu mila padala. Ing kekang bayd atanggap ne ning KPR king kilub na ning 15 aldo kaybat na ning kumpirmasyun na ning seli mu keng KPR.

PAMAGPARALA

Deng seli mu maralas mipaparala la kaybat miyang atanggap ing kekang bayd. Alang responsibilidad kareng mewalang butul na pedala pwera namu nung ing insurance mu sinabi me kekami bayu mila pedala deng butul (ing ibig ng sabyan mas matas ing gastus keng parala).

PAMAGKANSEL KENG SELI

Deng seli patse milage nala at mebayaran atiu mu keng KPR ing karapatan.

WARRANTY

Ing KPR mamye yang 2 banwang kareng tutuking garantiya:
- deng butul sagiwa la, maybe la ampong mumusbung la
- deng butul ampong tanaman tututu la keng deskripsyun at ala lang peste.
Ing kekaming 2 banwang warranty kareng kekaming pamanatad kareng kekaming produktu.

PAMANGWA AMPONG PAMAMALIK

Egana ganang seli kailangan lang inspeksyunan agad agad patse atanggap mune at kailangan mung isulat na atanggap nala ning KPR king kilub na ning 15 a magobrang aldo na king resibo da reng seli.

Ing KPR ali ya tanggap nanu mang pamanangap na mesira, metanam o matsura pangapadal, o inimbak. Ali mula babalik deng butul a alang pahintulut mi.

Ing pamanganang seli kingnanu mang paralan ing ibig ng sabyan ing tatagapan mula deng terminu ampong kundisyun keng babo.

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


Kena meng ing bage ayni king kekang karitun a pipanyalwan.