Newsletter Help
Change language Kinyarwanda

Uko waba umunyamuryango

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Urupapuro rwabugenewe rwo kuba umunyamuryango

Ndifuza kuba umunyamuryango wa KPR

Ibijyanye no kuba umunyamuryango

Kubera y’uko guhera mu w’2007 ushobora kuba umunyamuryango n’ubwo waba utavuga cyangwa utumva ururimi rw’Igisilovakiya,
Mu w’2000 twashyizeho amahuriro y’ururimi rw’igisilovaki, guhera ubwo twakiriye abanyamuryango bashya baturutse muri Silovakiya no muri Ceki.
Ubu rero mushobora kudacikanwa n’ibyiza byo kuba umunyamuryango wa KPR ya Silovakiya uwo waba uri we wese ndetse n’ururimi urwo ari rwo rwose waba uvuga.
Twishimira kwakira umuntu uwo ari we wese aho yaba aturutse hose ku isi akaba akunda ibimera. Ngwino rero urisanga!
Icyakora, ntuzashobora gusoma akanyamakuru k’ihuriro ryacu kavuga ku bimera nuramuka utumva rumwe mu ndimi kandikwamo.
Ku rundi ruhande, kuki utatangira akanyamakuru mu rurimi rwawe bwite? Egerana n’abandi banyabusitani muvuga ururimi rumwe mutangire mwandike munakusanya inkuru zijyanye n’ubusitani, ibimera n’ibindi hanyuma mutangire ako kanyamakuru mu rurimi rwanyu bwite!
Ntacyakubuza kwiyandikisha!
Ku rundi ruhande, amakuru yasobanuraga y’uko abanyabusitani bo muri Silovakiya batashoboraga gukorera mu bice bishyuha cyangwa imbusane, ariko guhindura akanyamakuru mu ururimi rw’agace bizaba ngombwa.

Ubunyamuryango muri KPR Silovakiya

Kuki ari ngombwa kuba umunyamuryango wa KPR

1. Abanyamuryango ba KPR bashobora gutumiza ku biciro byiza. Reba ingero zikurikira. (Nta ngano nto y’ibitumizwa ihari.)

Igiciro ku abanyamuryango ba KPR Igiciro ku batari abanyamuryango Ijanisha rigabanywaho kugiciro gisanzwe
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Buri munyamuryango yemerewe gufata ku bwoko 5 buri mwaka ku buntu (uretse iy’amamesa cyangwa imikindo na sikadi (Cycads), n’imirama imwe n’imwe yatoranyijwe) mu Bubiko bw’imirama n’ibimera bwa KPR. Abanyamuryango kandi bagabanyirizwa ho 50% ku zindi (nk’iyo igiciro ari iyero limwe ku murama, mu gihe ku umunyamuryango aba ari iby’icumi bitanu by’iyero gusa).

3. Ibyatumijwe n’abanyamuryango ba KPR biboneka mbere y’iby’abatari abanyamuryango.

4. Mwemerewe kurebera mu ndimi 11 umwaka wose igihe ibimera biri gukura.

5. Ushobora gukoresha serivisi zo Gufungura konti.

Fungura konti - Amakuru ku Gufungura konti
Gufungura konti nibwo buryo bwiza bwo kugurira muri KPR. Utwoherereza amafaranga mbere yo gutumiza ibintu- aho ari ho hose ibintu bizishyura hagendewe kuri konti mwafunguje. Ibi bivuga y’uko mbere y’uko tubashyikiriza ibyo mwatumije, kandi ibyo mwatumije bigapakirwa bikanikorerwa ubwo. Mushobora kongera umutungo kuri konti yanyu igihe icyo ari cyo cyose, mukoresheje uburyo bwemewe bwo kwishyura.
Igihe cyose mushatse kongera umutungo kuri konti yanyu, andika nimero yawe kugira ngo tumenye impamvu mwishyuye ayo mafaranga. Ubwo tugashobora kongera ayo mafaranga kuri konyi yanyu igihe cyose mumaze kwishyura. Nta ngano itarengwa y’amafaranga mwongeraho. Umubare w’amafaranga ari kuri konti yanyu ashobora gukoreshwa igihe amaze kugeraho.
Iyo mushaka gutumiza mukoreshejeumutungo uri kuri konti yanyu, bitumenyeshe utya: “Ibyo ntumije bizishyurwa hakoreshejwe umubare wa konti yanjye XXXXX” Ibyo mutumije bizahita byishyurwa mumaze kubitumiza kandi bizahita byoherezwa bimaze gupakirwa.
Ushobora kwifuza y’uko amafaranga yawe yo kuri konti yawe twayagusubiza. Ubwo rero, ishyire mu mutwe y’uko tuzakurihisha kuyagusubiza. Nta mafaranga yakwa iyo tubasubije amafaranga hakoreshejwe Paypal; kandi amenshi twaka iyo tubasubije ayanyu hakoreshejwe moneybookers.com ni iby’icumi bitanu by’iyero. Nta mafaranga yakwa iyo musubijwe amafaranga yanyu hifashishijwe banki ya hafi yanyu muri Silovakiya na Ceki. Musabwe kudashidikanya kutumenyesha ku mafaranga yatswe/yishyuwe mu bundi buryo mu kindi gihugu. Tuzabasubiza amafaranga kuri konti yanyu mu minsi 60 nyuma y’uko mubisabye.
Icyitonderwa: Gukoresha konti bizagufasha mu mafaranga yo kohereza andi. Ukeneye gusa kohereza amafaranga yawe rimwe mu gufungura konti yawe ahandi ugatumiza ibintu byawe inshuro zose.
Waba ufite ikibazo?

6. Niba ibyo watumije muri 2010 birengeje amayero 80, ushobora gutumiza indi mirama cyangwa ibimera ukagabanyirizwa ho amayero 10!

7. Mu mwaka ushobora gukomorerwa ibiciro by’amayero 50, 30, na 15 iyo ducuruzanya!

N’izindi nyungu zijyananye tuzazibamenyesha.

Ibisabwa mu kuba umunyamuryango:

1. Usabwa kuzuza Urupapuro rwabugenewe rwo Kwiyandikisha ukanatanga amayero icumi yo kwiyandikisha atangwa buri mwaka mbere y’italiki ya 31 Werurwe z’umwaka w’ubunyamuryango. Amafaranga yo kwiyandikisha mu kuba umunyamuryango akoreshwa mu gutunganya ibikorwa bya KPR ku isi hose.

Amafaranga yo kwiyandikisha ya 2010:

(Ubunyamuryango buhabwa agaciro kuva 1Ukwakira 2008 kugeza 31 Ukuboza 2010)

Kwiyandikisha ku mwaka Umwaka wa mbere Kongera ku mwaka utaha
10 Euro 5 Euro

2. Nibura ushobora gutumiza kabiri mu mwaka ku Ihuriro. Nta ngano ntoya kuri buri tumiza.

3. Ku ubushake bwawe ushobora no kwitanga ayo mafaranga ukayatangira rimwe n’ayo kwiyandikisha kugira ngo ibikorwa by’ihuriro rya KPR bitere imbere ku isi yose.

Ushimishijwe no kuba umunyamuryango wa KPR? Biroroshye! Ngwino rero urisanga. Hita wuzuza urupapuro rwabugenewe rwo kwiyandikisha.

Urupapuro rwabugenewe rwo kuba umunyamuryango

Ndifuza kuba umunyamuryango wa KPR


Wongeye ibi ku rutonde rwawe rw’ibitumizwa.