Newsletter Help
Change language Slovak (Slovenčina)

Pravidlá členstva

Staňte sa členom KPR, a nakupujte ihneď za členské ceny. Registrácia tu.

Nové: baobaby z Madagaskaru, Trvalky, Cesnak

Pravidlá členstva v KPR

Tieto pravidlá boli vypracované, aby sa zabránilo prípadným nedorozumeniam a špekulantom zneužívanie členstva v Klube pestovateľov rastlín. Boli vypracované v dobrej viere, a ich cieľom nie je nikoho poškodiť. Kompletné informácie o pravidlách objednávania, odberu semien a rastlín zo Semennej a rastlinnej banky KPR a o reklamačnom poriadku nájdete na odkazoch, na ktoré odkazujú tieto pravidlá.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na http://www.kpr-eshop.eu/sk/kontakt/
Ciele KPR

KPR je virtuálne združenie záhradkárov nefajčiarov z celého sveta na internete otvorené komukoľvek s dobrými nápadmi a myšlienkami.

1. Hlavným poslaním KPR je:
• zaobstarávanie a rozširovanie semien, cibúľ a hľúz menej pestovaných druhov rastlín z celého sveta prostredníctvom regionálnych pobočiek a spolupracovníkov
• šírenie a distribúcia týchto rastlín všetkým svojím členom a zákazníkom po celom svete
• šírenie osvety o nových druhoch rastlín, o najvhodnejších spôsoboch pestovania rastlín
• vydávanie populárno-náučných publikácií o rastlinách a ich pestovaní
• založenie, vedenie a aktívne obohacovanie Semennej a rastlinnej banky pre účely svojich členov i zákazníkov
2. Územná pôsobnosť sú všetky krajiny sveta.
Registrácia do KPR

1. Členom KPR sa môže stať každý obyvateľ Zeme, ktorý je nefajčiar a súhlasí s programom, cieľmi a pravidlami KPR. Pre vstup do KPR stačí vyplniť on-line registračný formulár (prihlášku) a uhradiť príslušný členský príspevok. Jeho výšku stanovuje na každý rok vedenie KPR.

2. Prihláška je platná iba ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, predovšetkým však musia byť vyplnené všetky povinné rubriky na prihláške:
• meno a priezvisko
• presná adresa, vrátane mesta, PSČ (ak existuje) a štátu
• emailová adresa
• spôsob úhrady členského príspevku
• prehlásenie, že pristupujúci budúci člen je nefajčiar

3. Uvedenie ďalších osobných a kontaktných údajov (napr. titul, telefónne čísla) v prihláške je nepovinné a slúži výhradne na komunikáciu medzi členom a KPR.

4. KPR si vyhradzuje právo odmietnuť prijať budúceho člena v prípade, že:
• nie je správne vypísaná prihláška
• nie sú vyplnené povinné rubriky na prihláške
• nebol v dostatočnej výške uhradený členský príspevok
• bol v minulosti vylúčený z KPR pre závažné porušenie pravidiel členstva alebo dobrých mravov
• bol členom iného záhradkárskeho združenia, z ktorého bol vylúčený pre závažné porušenie pravidiel členstva alebo dobrých mravov

5. Členstvo platí od októbra daného kalendárneho roku do 31.12. nasledujúceho roku. Členský príspevok treba uhradiť vždy najneskôr do 31.5. aktuálneho roku. Noví členovia sa prijímajú pre aktuálny rok vždy do 31.5. KPR môže tento termín v prípade potreby z administratívno–technických dôvodov upraviť v rozsahu medzi 1.5. až 31.5. daného roku a termín prijímania nových členov pre nadchádzajúci rok upraviť v rozmedzí od 1.9. až 15.12. Ak to umožňujú okolnosti, je možné začať prijímať členov pre nový rok už od 1.6. Nárok na nákup za zlavnené ceny z Ponukového zoznamu Import končí vydaním nového Ponukového zoznamu Import, za predpokladu, že nie je členstvo obnovené na ďalší rok.

Napr. členstvo pre rok 2016 platí od 1.9.2015 do 31.12.2016. Členstvo v aktuálnom roku nie je možné vybaviť medzi 1.6. až 30.8., pretože je v tomto období jednak sortiment semien z veľkej časti vypredaný a okrem toho v letnom období sa zúčastňujú zamestnanci KPR viacerých domácich i zahraničných botanických exkurzií, čiže sú mimo kanceláriu a nemôžu tak Vaše členstvo aktivovať. On-line prihlášku však môžete vyplniť a uhradiť aj v tomto období - na Váš email príde potvrdenie o registrácii v KPR spolu s variabilným symbolom, ktorý môžete použiť ako variabilný symbol pri úhrade členského príspevku. V septembri 2015 Vám bude Vaše členstvo aktivované na rok 2016 (tj. plati od septembra 2015 do 31.12.2016) a Vy budete môcť naplno využívať všetky členské výhody.
Napr. v novembri-decembri 2015 vychádza nový Ponukový zoznam Import, z ktorého semená sú distribuované až v nasledovnom kalendárnom roku (tj. v januári-marci 2016), preto nákup semien za členské ceny z tohto katalógu je možný iba v prípade, že máte platné členstvo na rok 2016.


6. Členstvo v KPR zaniká:
• zistením zo strany KPR, že člen uviedol nepravdivé údaje o svojej osobe
• odoslaním oznámenia člena KPR o ukončení členstva
• skončením kalendárneho roku (31.12), v ktorom členstvo platilo a neobnovením členstva na ďalší rok
• hrubým porušením pravidiel členstva alebo dobrých mravov
• úmrtím člena

Členstvo môžete ukončiť aj kedykoľvek pred riadnym skončením členstva. Stačí poslať email s textom „Ruším svoje členstvo v KPR...“ Po vysporiadaní prípadných preplatkov / nedoplatkov bude Vaše členstvo v KPR zrušené.

7. S odoslaním prihlášky do KPR a uhradením členského príspevku budúci člen KPR súhlasí s podmienkami členstva a podmienkami poskytovania služieb a zaväzuje sa ich dodržovať.

8. Spolu s členským môže člen uhradiť aj dobrovoľný príspevok, ktorý sa použije na vydávanie klubových periodík, rozvoj fotoarchívu a sortimentu rastlín z dovozu z celého sveta, ako aj na budovanie siete regionálnych pobočiek po celom svete. Aktuálny zoznam rozbehnutých akcií (činností) je k dispozícii na vyžiadanie a člen KPR môže vybrať účel, na ktorý má byť jeho dobrovoľný príspevok použitý.
Práva a povinnosti člena KPR

1. Každý člen KPR má právo:
• objednávať semená, rastliny a ďalšie produkty KPR za zľavnené ceny pre členov KPR
• na prednostné vybavovanie objednávok
• každý rok získať zdarma 5 vzoriek semien rastlín zo Semennej a rastlinnej banky podľa vlastného výberu a na odber ďalších vzoriek za zvýhodnené ceny.
• na zľavy na predplatné prístupu do fotoarchívu a k článkom publikovaným v časopise Botanix a Naše rastliny
• na celoročne bezplatné poradenstvo týkajúce sa pestovania rastlín, ich ošetrovania a pod. Komerčné poradenstvo je spoplatňované podľa aktuálneho cenníka na http://www.kpr.sk/cennik/
• každý rok získať semená alebo rastliny podľa vlastného výberu v hodnote 10 Euro*1 v prípade, že si v aktuálnom roku členstva objednal z ponuky KPR semená alebo rastliny v úhrnnej hodnote za viac ako 80 Euro*1,2. Tento nárok vzniká v okamihu, kedy súhrnná výška platieb za tovar presiahne túto sumu.
• zapojiť sa 1x do roka do losovania spomedzi všetkých členov Klubu o kvalitné semená alebo rastliny v minimálnej hodnote 50, 30 a 15 Euro*1. Do žrebovania sú zaradení všetci členovia, ktorí si v aktuálnom roku členstva objednali akýkoľvek tovar v minimálnej hodnote 5 Euro*1,2.
• na zriadenie členskej stránky a na využívanie všetkých služieb, ktoré jej aktivácia prináša
• byť pravidelne informovaný o novinkách v sortimente, zmenách služieb a o činnosti KPR prostredníctvom emailových správ*3 alebo vydávaných publikácií
• na využívanie ďalších služieb poskytovaných KPR
• na ochranu svojich osobných údajov

*1 alebo ekvivalent v cudzej mene podľa aktuálneho kurzu KPR, ktorý je zverejnený na http://www.kpr.sk/cennik/kurz/
*2 čistá cena za objednané semená, rastliny (a ich časti - napr. cibule, hľuzy, odrezky, meristémové pletivá, peľ) a naočkovaný substrát hlivy ustricovej. Do tejto ceny sa nezapočítava členský poplatok a dobrovoľný príspevok na činnosť KPR, predplatné časopisov a prístupu do fotoarchívu KPR, poštovné a prepravné za doručenie objednávky, poplatky za avízovanie odoslania objednávky a za ďalšie doplnkové služby.
*3 ako člen KPR Vám budeme pravidelne emailom zasielať informácie o novinkách KPR. Kedykoľvek môžete on-line na svojej členskej stránke nadstaviť, či si prajete takéto informačné emaily od KPR dostávať. Svoj súhlas či nesúhlas môžete kedykoľvek odvolať (zmeniť).

2. Každý člen KPR je povinný:
• dodržiavať tieto pravidlá
• informovať KPR o zmenách poštovej alebo e-mailovej adresy, prípadne iných kontaktných údajov, ktoré poskytol v prihláške
• objednať si semená alebo rastliny minimálne 2x do roka*

* Cieľom tohto bodu je podporiť hlavnú myšlienku KPR – šírenie semien a rastlín. Minimálna výška objednávky nie je určená.
Práva a povinnosti KPR

1. KPR sa zaväzuje:
• poskytnúť členom široký a kvalitný sortiment semien a rastlín z celého sveta
• na špeciálne požiadavky podľa svojich možností vyrobiť, dopestovať, zabezpečiť alebo sprostredkovať požadované druhy rastlín
• zabezpečiť maximálnu dostupnosť svojich stránok a prístupu k poskytovaným on-line službám
• zriadiť každému členovi členskú stránku a podľa potrieb ju pravidelne aktualizovať
• poskytovať technickú podporu a bezplatnú službu poradenstvo
• chrániť osobné údaje svojich členov pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám
• pravidelne informovať svojich členov o novinkách v sortimente, svojej činnosti a činnosti partnerských organizácií, zmenách služieb prostredníctvom emailových správ alebo vydávaných publikácií
• šetriť životné prostredie, čo najviac využívať obnoviteľné zdroje surovín a zabezpečiť ich recykláciu, minimalizovať používanie papiera, pri pestovaní rastlín používať ekologické princípy a len v najnevyhnutnejších prípadoch využívať chemické prípravky

Pravidlá pre objednávanie a reklamácie

Pravidlá pre objednávanie a reklamácie upravujú Obchodné podmienky a reklamačný poriadok, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.kpr.eu/sk/pravidla-objednavanie/.

Pravidlá pre odber semien zo SARB

Pravidlá pre odber semien zo Semennej a rastlinnej banky, ako aj ďalšie informácie o banke a aktuálny zoznam druhov, ktoré sú v banke zastúpené nájdete na stránke http://www.kpr.eu.

Právna zodpovednosť

1. KPR nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by členom alebo tretím osobám priamo, nepriamo, náhodou alebo nedbalosť pracovníkov vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb KPR. KPR tiež nezodpovedá za škody, ktoré by členom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania on-line služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

2. KPR si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť a to aj bez predošlého upozornenia. Zmena pravidiel je platná a účinná okamihom zverejnenia na webovej stránke www.kpr.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Pravidiel. Je v záujme člena KPR, aby priebežne sledoval znenie Pravidiel.
Všeobecne záväzné pravidlá KPR
Tieto Pravidlá členstva v Klube pestovateľov rastlín tvoria nedeliteľnú súčasť Všeobecne záväzných pravidiel Klubu pestovateľov rastlín, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.kpr-eshop.eu/sk/pravidla/

Položka bola úspešne pridaná do košíka.