Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Хоойлу ёзугаар КПР 2000 чылда тургустунган кылдыр көзүлзе-даа, бистер 1998 чылдан тура бүгү делегейден үрезинер садып турар бис.

КПР-ниң кол күүседилге херээ бүгү делегейден үнүш өстүрүкчүлерни катыштырып янзы бүрү сонуургалдары таварыштыр бүгү делегейден үрезинер болгаш үнүштер дугайында дыка улуг чыынды билиг (КПР-ниң үрезинер болгаш үнүштер банкызы) чыып тургузары.

Амгы үеде 6 филиалывыс бар (Словакияда, Чехияда, Австралияда, Индияда, Таиландта, Мурнуу-Африка Республиказында болгаш Танзанияда) болгаш бүгү делегейде 300 ажыг активтиг ажылдакчылар биле үрезинер болгаш үнүштер чыыкчылары.

Амгы үеде 10 000 ажыг чүзүн-баазын үнүш янзызын чыгаш чортуп шыдаар бис.

Бир-ле чүве дилеп турар болзуңарза, таарымчалыг черде дир силер. Бистиң коллекциявыста амдыызында бүгү үнүштер кирбейн-даа турар болза, бистер хүн-бүрү болгаш чоорту садарывысты үрезинден үрезинче, үнүштен үнүшче… көвүдедип турар бис. Бүзүреливис, удавас силерниң хереглээниңерни (бүгүдени) бисте тып алырыңар!

Бүдүн делегейден 10 000 ажыг үрезиннер болгаш үнүштер янзызының садылгазы – пальмалар, саговниктер, экзотик болгаш сокка даяныр терезиннер биле ыяштар, өрээл үнүштери, кактустар биле суккулентер, магабот чиир үнүштер, чаңгыс чыл үнүштери, хөй чыглыглары, декоративтиг үнүштер, ногаа аймаа болгаш оон-даа өске.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.