Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Хоойлу ёзугаар КПР 2000 чылда тургустунган кылдыр көзүлзе-даа, бистер 1998 чылдан тура бүгү делегейден үрезинер садып турар бис.

КПР-ниң кол күүседилге херээ бүгү делегейден үнүш өстүрүкчүлерни катыштырып янзы бүрү сонуургалдары таварыштыр бүгү делегейден үрезинер болгаш үнүштер дугайында дыка улуг чыынды билиг (КПР-ниң үрезинер болгаш үнүштер банкызы) чыып тургузары.

Амгы үеде 6 филиалывыс бар (Словакияда, Чехияда, Австралияда, Индияда, Таиландта, Мурнуу-Африка Республиказында болгаш Танзанияда) болгаш бүгү делегейде 300 ажыг активтиг ажылдакчылар биле үрезинер болгаш үнүштер чыыкчылары.

Амгы үеде 10 000 ажыг чүзүн-баазын үнүш янзызын чыгаш чортуп шыдаар бис.

Бир-ле чүве дилеп турар болзуңарза, таарымчалыг черде дир силер. Бистиң коллекциявыста амдыызында бүгү үнүштер кирбейн-даа турар болза, бистер хүн-бүрү болгаш чоорту садарывысты үрезинден үрезинче, үнүштен үнүшче… көвүдедип турар бис. Бүзүреливис, удавас силерниң хереглээниңерни (бүгүдени) бисте тып алырыңар!

Бүдүн делегейден 10 000 ажыг үрезиннер болгаш үнүштер янзызының садылгазы – пальмалар, саговниктер, экзотик болгаш сокка даяныр терезиннер биле ыяштар, өрээл үнүштери, кактустар биле суккулентер, магабот чиир үнүштер, чаңгыс чыл үнүштери, хөй чыглыглары, декоративтиг үнүштер, ногаа аймаа болгаш оон-даа өске.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.