Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Канчап КПР кежигүнү болурул

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

КПР кежигүнүлгезиниң киир бижидилге форму

КПР кежигүнү боор күзелдиг мен

КПР-де кежигүн болуру

2007 чылдың сентябрьдан эгелээш КПР кежигүнү бооп болур силер, словак дылды билбейн турар-даа болзуңарза ажырбас.
2000 чылда бистер клубувусту словак дылда организастап тургускан бис. Ол үеден бээр бистерге хөй кежигүннер катышкан, ылангыя Словакиядан болгаш Чехиядан.
Амгы үеде КПР Словакия кежигүннерниң бүгү чогумчазы-биле база ажыглап шыдаар силер – кым болганыңар, кайы дылда чугаалажып турарыңар хамаарылгалыг эвес.
Бүгү делегейден үнүш ынактарны мендилеп тур бис. Бистерге ам дораан кожутунуңар!
2009 чылдан эгелеп бистиң клуб сеткүүлүвүс Ботаникс орус дылда база үнүп турар.
Өске сад ажаакчылар-биле, төрээн дылыңарда азы кандыг бир билир дылыңарда чугаалажып турарлары биле чагаалажып, үнүштер болгаш сад ажаалдазы дугайында бижиктерден бижип эгелеп, ооң-биле ботарыңарның дылыңарда Ботаникс деп сеткүүлден тургузуп алыңар.
Силерниң бот күүседилгеңерге кандыг-даа кызыгаар чок!

КПР Словакияже кежигүн боору

КПР кежигүнү боору чүге херегил?

1. КПР кежигүннери боттарының чагыдылгаларын эңне эки өртектер биле тургузуп болур. Адаанда чамдык чижектерни көрүңер. (Чагыдылгаларда эңне эвээш кызыгаары турбас.)

КПР кежигүннеринге өртээ Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ %-чиигелде
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Кайы-даа КПР кежигүнү чылдыңна 5 үрезин чүзүнүн халас ап болур (пальмалар болгаш цикаталар үрезиннери, болгаш чамдык янзылар үрезиннери аңгыда) Үнүштер Бангызындан болгаш КПР үрезиннеринден. Оон аңгыда, КПР кежигүннери оон өске чүзүннерге 50% чигелделигдир (анаа өртээ 1 Еврога деңдир; КПР кежигүннеринге чүгле 0,50 Евро болурдур).

3. КПР кежигүннерниң чагыдылгазы КПР кежигүнү эвестерден эрте кылдынар.

4. Бүдүн чыл дургузунда үнүш өстүрүлге дугайында 11 дылда халас сүмелер.

5. Ажык счет ажылын ажыглап болур силер.

Ажык счет - Ажык счет дугайында билиг
Ажык счет КПР-ден садып алышкынга эңне тарымчалыгдыр. Кандыг бир бараанның чагыдылгазының бертинде бистерже ашканы чоргузар силер – чагыдылганы кылырының бертинделе ону кылыр ужурлуг силер, ол болза Силерниң Ажык Счедуңарда түңден дораан төлетинип турар боор. Ол дээрге силерниң чагыдылгаңарны күүседип ажылывысты эгелээрде төлевириңерни манап турбазывыстыр, анаа силерниң чагыдылгаңар упаковкалангаш дораан чоргустунар. Ажык Счедуңарда фондуну күзээн кайы бир үеде, таарымчалыг кандыг бир төлевир методу биле долдуруп ап болур силер.
Кайы бир үеде Ажык Счедуңарда ашкаңарны долдуруп алыр күзелдиг болзуңарза, бодуңарның саныңарны бижиптиңер, ооң-биле силерниң төлевириңерни билип алыр бис. Силерниң төлевириңерни алганывыс соонда, чүгле ынчан Ажык Счедуңарда фондуңарны дораанна долдуруп шыдаар бис. Ажык Счедуңарда фондуну долдурарда кандыг-даа кызыгарлар чок. Ажык Счедуңарның түңнелин фондуңарның долдурулгазы соонда ажыглап болур апаар силер.
Чагыдылгаңарны Ажык Счедуңарның түңнелин ажыглап төлээр күзелдиг болзуңарза дараазында медээ-биле дамчыдыңар: «Мээң чагыдылгам Ажык Счедум ХХХХХХХ таварыштыр төлетинер». Чагыдылгаңарның төлевири белеткел эгелейбергенделе казытынар, упаковка белен апааргала дораан чоргустунар.
Дилээңер аайы биле, Ажык Счедуңардан ашка түңнелиңерни тедир эгидип ап шыдаар силер. Ынчалза-даа ашкаңарның эгиткени дээш силерден төлевир кастынар. ПэйПэл деп төлевилге таварыштыр эгитинер болза силерден төлевир алдынмас; moneybookers.com деп төлевилге таварыштыр эгитинер болза эңне хөй дизе 0,50 Евро казытынар. Словакияда азы Чехияда банкылар аразында ашка дамчыдылгазы таварыштыр эгидилге кылдынар болза ашка казытынмас. Кандыг бир өске чурттан аңгы бир төлевилге/ төлевир дугайында бистер биле харылзаа тударыңарны дилээр дир бис. Ажык Счедыңарда ашкаңарны эгидер чагыыңарны алган соонда бистер ону силерге 60 хонук тургузунда эгидип бээр бис.
Кыска бижик: Ажык Счет ажыглалы-биле ашка дамчыдылгазында төлевирлерден ашкаңарны камнап алыр силер. Ажык Счедуңарже ашкаңарны чаңгыс картап чоргустуруп алырыңар чугула, ооң-биле чагыдылгаларның төлевирин счедуңардан кааш-даа картап күседип ап болур силер.
Кандыг бир айтырыңар бар бе?

6. 2010 чылда чагыдылга түңү 80 Еврону ашкан болза, кандыг-бир 10 Евро өртектиг үрезинни халас чагытырып ап болур силер!

7. 50, 30 болгаш 15 Евро удулгалыг халас садып алышкын лотереязы чылдыңна эртип турар!

… биле оон-даа өске таарымчалыг экижилгелер, оларның дугайында Силерге билигден дамчыдып турар бис.

Кежигүнүлге байдалдары

1. Силерниң долдурар албаныңар КПР кежигуннерниң киир бижидилге формудур болгаш кирериниң чыл төлевири 10 Еврону кыйы чыл дээш кежигүнүңерни киирер бодалдыг силер ол чылдың май 31-ге чедир төлептиңер. Кежигүнүлгениң кирилде төлевири бүгү делегейде КПР ажыл шимчээжкининиң сайзырылгазынче ажыглатынып турар.

2010 чылдың кежигүнүлгеже кирер төлевири:

(1.10.2009 эгелээш 31.12.2010 чедир кежигүнүлге бары)

Бир чылдың чагылгазы Бирги чыл Келир чылда картап эгелээри
10 Euro 5 Euro

2. Клубтуң сунулгазынга чылда эңне эвээш дизе 2 чагыдышкын баралгадыр ужурлуг сислер.

3. Силерниң кежигүнүлге кирер төлевири биле кады эки турачылар төлевирлерин база төлеп болур силер, олар база КПР четкизиниң бүгү делегейде сайзыралынга ажыглатынар.

КПР кежигүнүлгезинче сонургалыңар оттуп келди бе? Ол болза белен! Бистерже бола дораан коштунуңар. Чүгле КПР кежигүнүлгезиниң киир бижилге формуну долдуруптуңар.

КПР кежигүнүлгезиниң киир бижидилге форму

КПР кежигүнү боор күзелдиг мен


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.