Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Канчалдыр чагыдарыл

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Чагыдылганың эңне тарымчалыг кирилдези – э-магазин таварыштыр.

Чагыдылганы даразында кылдыр кылып болур силер:

1. саазын ашка биле чагытынган чагаа биле [Евро, Kč (Чех кроназы) болгаш АКШ долларын төлевирлер кылдыр хүлээп ап турар бис]
2. бангы чоргузулгазы биле азы ___ бистиң счедувусче саазын ашка кирилдези биле Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Черногория, Польша, Румыния, Сербия
3. бангы чоргузулгазы биле азы Словакияда / Германияда бистиң счедувусче саазын ашка кирилдези биле
4. ProPay бангы чоргузулгазы биле ( Чурттар допчузу) Болгарияда / Румынияда бистиң счедувусче
5. Eurogiro – OUR таварыштыр
6. ВЕСТЕРН ЮНИОН таварыштыр
7. оон өске төлевирлер – бистер силерниң садып алышкыныңар тарымчалыг болуру дээш янзы бүрү төлевирлерни хүлээп ап турар бис

Силерниң саазын ашка биле төлевириңер Чехияда бистиң филиалывыстың адрезинче чоргустунар ужурлуг. Бангы таварыштыр төлевир бистиң бангы счедувусче чоргустунар ужурлуг Словакия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Черногория, Польша, Румыния, Сербия

Европа Катыжылгазында бангыларның хөй кезии Европа Катыжылгазының девискээринде улустар аразы бангы чоргузулгаларын Swift биле IBAN кодтары шын айтылганда комиссия чокка баралгадып турар. Бистиң бангывыс шагла ындыг төлевирлер дээш комиссия чокка дамчыдып турар.

Почта төлевири

Улустар аразы чагыдылгалар Чехиядан чоргузустунуп турар. Адаанда почта төлевири Силерге анаа билиг боор кылдыр бердингендир.

ЭКОНОМИК – страховка чокка

Чедер чери Еврода (€) чагыдылга дээш почта төлевири
250 г чедир 500 г чедир 1 кг чедир 2 кг чедир оон хөйү
Европа - Чурттар допчузу 4 € 6 € 8 € 12 € Силерге билиг дамчыдар бис
Делегейде чер почтазы таварыштыр 4 € 6 € 11 € 14 € Силерге билиг дамчыдар бис
Делегейде авиапочта таварыштыр (шилилчек) 5 € 6 € 12 € 16 € Силерге билиг дамчыдар бис

ЧАГЫТЫНГАН ЧАГАА – страховкалыг

Чедер чери Еврода (€) чагыдылга дээш почта төлевири
250 г чедир 500 г чедир 1 кг чедир 2 кг чедир оон хөйү
Европа - Чурттар допчузу 5 € 6 € 10 € 14 € Силерге билиг дамчыдар бис
Делегейде чер почтазы таварыштыр 5 € 8 € 12 € 15 € Силерге билиг дамчыдар бис
Делегейде авиапочта таварыштыр (шилилчек) 7 € 9 € 14 € 20 € Силерге билиг дамчыдар бис

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

1998-2008 чылдар аразында үнүштер садылгазының төөгүзү

1998-2008 чылдарда баралгатынган үнүштер янзызының саны

1998-2008 чылдарда баралгатынган үнүштер янзызының саны

ЧАГЫДЫЛГАНЫң БҮГҮ ДҮРҮМНЕРИ БОЛГАШ САДЫЛГАНЫң БҮГҮ БАЙДАЛДАРЫ

Үрезиннер сөзү чүгле үрезин, бараан уткалыг эвес үнүштер, үнүштер кезээ азы оон-даа өске генетик үнүштер материалыдыр (үрезиннер, үнүштер, кезектер, меристиматик өзүлделер, оон-даа өске.)

БАРААЛГАТКАНЫ БОЛГАШ ӨРТЕКТЕР

Бүгү чугула өртектер Еврода айтылган. Kč (Чех кроназын) болгаш АКШ долларын саазын ашка төлевири кылдыр хүлээп ап турар бис. Өске хүлетинип турар ашкаларны бистиң солулга саналдавыска тууштур кылдынар ужурлугдур. Бердинген өртектерже почта төлевирлери болгаш чыындылары кирбейн турар. Бистиң өртектеривис сезон байдалдарындан, үрезиннерниң барындан, үрезин чыырының бергезинден, аштатынарындан болгаш шыжатынарындан хамааржыр. Ынчангаштың өртектер эрте дээре билиг бердинмээнделе өскерлип болур. www.kpr.sk арынында чаартынган өртектер допчузу мооң мурнунда чарлатынган өртектерни долузу биле солуптар. Бараан чыскаатынган аайы биле сатынып турар. Дилээвис, өртек төлевирин кылырының бертинде үрезиннерниң шыгжымылда бар чогун билип алырын сүмелээрдир бис.

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕР

Төлевир чагыдылганың чоргустунарынга чедир алдынган турар ужурлуг. КПР талазы биле Силерниң чагыдылгаңар хүлээтинип алдынган соонда төлевир 15 хонук тургузунда КПР биле алдынган турар ужурлуг.

ЧОРГУЗУЛГА

Анаада чагыдылгалар Силерниң төлевилелиңер алдынган соонда дораанна чоргустунуп турар. Тажылга үезинде бооп болур посылка чидерин хорагдап шыдавас бис, ынчалза-даа немей төлевилел биле посылка страхованиязы кылдынып болур.

ЧАГЫДЫЛГАНЫң ХУРААТЫНАРЫ

Алдынган болгаш төлетинген чагыдылганың хураатынары КПР таварыштыр чөшперелдиг боор ужрлуг.

ГАРАНТИЯЗЫ

КПР дараазында чүүлдер дээш 2 чыл гарантия бараалгадып турар:
- үрезиннер чаа болгаш өзүлдеге таарымчалыгдыр
- үрезиннер биле үнүштер шын тодаратынган болгаш аары биле хораглыг курттары чоктур
Бистиң 2 чыл гарантиявыс бистиң бараанарывыстың чедирилген үезинден санатынып эгелээр.

НЕГЕЛДЕЛЕР БИЛЕ ЭГИЛДЕЛЕР

Бүгү чагыдылгалар алдынган соонда дораан хыналда эртер ужурлуг. Негелделер бижитинген формада (электроник почта) бердинген болгаш бараан алдынган үеден эгелеп КПР-же 15 ажыл хүнү иштинде четкен турар ужурлуг.

Меге ажыглатынган, меге олуртунган азы меге шыжатынган азы шын эвес ажаатынган, үрезиннерниң негелдезин болгаш эгидилгезин КПР хүлээп албас. Бистиң берген бааш бурунгаар чөшпереливис чокта бистерже үрезиннер эгитпеңер.

Кырында бердинген чагыдылганың чоргузалга байдалдары биле чөшпээрежип турар Силер.

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.