Newsletter Help
Change language Zhuang Guibei (Linxcuengh)

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

KPR guh baenz youq bi 2000 youq Sihlozfazgwz youq ngaeuhcaeuh; dou gai vaen youq bi 1998.

Dou youq gwn lajmbwn neix aeu vaen, dauq aeu ma gai hawj vunz.

Mwhneix, dou miz roeg ndaek biu (youq Sihlozfazgwz, Gwzcihgijya, Ngaudaliya, Biengdae, Nanzfaeh riengz Danjsanghnizya), miz beixnuengx riengz dieg aeu vaen lai vaij 2000 aen.

Mwhneix, dou ngoenz ndeu aeu ndaej vaen lai vaij 10000 aen.

Neix mwngz ra lawz youq, mwngz ma gix cix ndei leux! Dou ndi dwg lawz cix gyuh miz, neix dou hix baenz laux youq, daengz laeng dauq miz lai. Dou hix yaek baenz lawz cix gyuh miz leux!

Gai lai vaij 10000 aen vaen, go faex.


Mwngz aeu dangzneix haeuj ndaw cicawx mwngz leux.